KjøkkentenesteSkiturSpisesalFiske

Killingar

Undervisningsmål

Vennegjeng

1.Gjennom aktivitetane på leirskolen skal elevane få erfara det verdfulle ved å tilhøyre eit sosialt felleskap.

2. Med utgangspunkt i dei studie-objekta som finns på staden skal elevane tileigna seg kunnskapar om natur og samfunnsliv, få kjennskap til vekstliv, dyreliv og klimatiske tilhøve i området, og betre kjennskap til liv og arbeid i eit utkantstrok på Vestlandet.

3. Leirskoleopphaldet skal verka til at elevane kan sjå naturen som kjelde til kunnskap, lokal identitet, opplevingar og naturglede. Ein legg vekt på å gi elevane innsikt i samanhengane i naturen, og i samspelet mellom menneske, natur og kulturlandskap.

© Websidene er utforma og levert av ID fix design.